ក្តៅៗ »»ក្រសួងអប់រំបាន សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការពន្យារពេល ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

មុននេះ បន្តិច ក្រសួងអប់រំបាន សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការពន្យារពេល ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២១ ធ្នូ ២០២០

សូមអានសេក្តីប្រកាស